תקנון לקוחות: מבצע - קנה מסך LG  "49 ומעלה, אסוף עצמאית מהחנות  וקבל התקנה ב99 ₪ כולל מתקן צמוד קיר חינם

תקנון לקוחות: מבצע - קנה מסך LG  "49 ומעלה, אסוף עצמאית מהחנות  וקבל התקנה ב99 ₪ כולל מתקן צמוד קיר חינם

ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י." או "החברה")  מודיעה בזאת על עריכת מבצע לצרכנים שירכשו מסך ממשווק מורשה לפי הרשימה המפורטת באתר החברה ויבצעו את איסוף המסך בעצמם,  יקבלו אפשרות להתקנה שולחנית או על מתקן צמוד קיר ב-99 ₪ כולל מתקן צמוד קיר, בחינם והכל בהתאם לתקנון המבצע כמפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 1. הגדרות:

"תקופת המבצע" - המבצע יחל ב 08/09/2019 -ועד לתאריך  30/11/2019 או עד גמר המלאי , לפי המוקדם מבין השניים.

"המוצר" טלוויזיות של LG בגדלים "49-"65

"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 

"צרכן" – לקוח אשר גילו מעל 18 שנה שתחום מגוריו נמצא בין גדרה לחדרה או שגר בבאר שבע  או בחיפה, רכש בתקופת המבצע את המוצר ממשווק מורשה כמפורט באתר וביצע איסוף בעצמו  של המוצר לביתו.

"ההטבה"- התקנת קיר + מתקן צמוד קיר או התקנה שולחנית בעלות של  -99 ₪

 1. תנאים:
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה, שמבוצעת בתקופת המבצע אצל המשווק המורשה יוקלדו במלואם.
 3. הובלת המוצר תתבצע ע"י הצרכן עצמו ותהיה באחריותו הבלעדית.
 4. על הצרכן ליצור קשר עם החברה להתקשר לשירות הלקוחות של החברה במספר 6683* ולתאם התקנה במסגרת מבצע זה.
 5. באחריות הצרכן לוודא כי המסך שרכש תקין ושלם בעת הרכישה בחנות, ההתקנה תתבצע עבור מסכים ללא פגם בלבד.
 6. ההטבה אינה כוללת כפל מבצעים והנחות.
 7. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
 8. מחיר המוצר איננו כולל ההובלה- עלות הובלה בכפוף למחירון החברה.
 9. מחיר המוצר איננו כולל התקנה- עלות התקנה בכפוף למחירון החברה.
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע בתקופה הקבועה בחוק ובכפוף לאמור בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 1. המוצרים/מוצר וכן ההטבה הוחזר/ו בשלמותם/ו, ושכל חלקי המוצרים/מוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו/הם שימוש ובאריזתו המקורית.
 2. במקרה בו יוחזר המוצר אך לא תוחזר ההטבה או אם מומשה ההטבה יחויב הלקוח במחיר הפריט לפי מחירון החברה .
 3. במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההתקנה .
 4. במקרה של ביטול עסקה לאחר ההתקנה, יבוצע קיזוז בסך של 99 ש"ח בגין עלות מתקן הקיר שהותקן.
 5. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. כללי
  1. מינימום יחידות להטבה: 300 יח'.
  2. אחריות למסך: 3 שנים ברכשה ממשווקים מורשים בלבד.
  3. המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
  4. ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  6. המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:    hye.co.il.
  7. המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  9. החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את ההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
  10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  11. ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.