תקנון מבצע לעמיתי חבר gorenje –ראש השנה מ- 1/9/2019 – 30/10/2019

תקנון מבצע לעמיתי חבר gorenje –ראש השנה מ- 1/9/2019 – 30/10/2019
חברת אלקטרודן סחר בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י, תעניק הטבה לכל צרכן שירכוש מקרר מהדגמים שלהלןמרשת א.ל.מ  זכות לרכושיצרן קרח על השיש דגם IMC1200B,  (בשווי 2,250 ₪ ) בסך של 490 ₪ כולל מע"מ   והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
הגדרות:
"תקופת המבצע" - החל מ- 1/9/2019 – 30/10/2019  או עד לגמר המלאי, המוצרים המשתתפים במבצע או גמר מלאי יצרני הקרח שהוקצו למבצע לפי המוקדם מבין השניים.
"משווק מורשה" – רשת א.ל.מ.
"צרכן" – לקוח שגילו מעל 18 שנה שרכש  בתקופת המבצע מרשת אלמ מקרר בגודל מעל 1.2 מ' והוא עמית חבר המחזיק בכרטיס אשראי של חבר.  
"מקרר/ים" – מהדגמים שלהלן בלבד:

NRKI2181A1

RI2181A1

FNI5182A1

NRK612ST+NRK612STL

NRK612ORAW+ NRK612ORAWL

NRC6192TX

NRK61JSY2W+NRK61JSY2WL

NRK61JSY2B+ NRK61JSY2BL

NRK611SYW4

NRK611SYB4

NRK6202MX

"הטבה"- יצרן קרח על השיש דגם  IMC1200B בעלות הצרכן של 490 ₪ כולל מע"מ .

תנאים:

 1. מועד אספקת המקרר לבית הצרכן תהיה עד ליום 30.04.20.
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה, שמבוצעת בתקופת המבצע אצל המשווק המורשה יוקלדו במלואם ובכלל זה תוקלד ההטבה וישולם בגינה.
 3. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה שבכללה ההטבה – היא לא תהיה מחויבת לספק את ההטבה, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.
 4. אספקת המקררים וההטבה תהיה אך ורק לבית הצרכן.
 5. המבצע לא כולל הובלה והתקנה..

 

 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המקרר שנרכש במסגרת המבצע האמור בתקופה הקבועה בחוק ובכפוף לאמור בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר/ים הוחזר/ו בשלמותם/ו, ושכל חלקי המקרר/ים שלמים ותקינים ושלא נעשה בו/הם שימוש ובאריזתם/ו המקורית.
 • החזרתה של ההטבה בשלמותה ובלא שנעשה בה כל שימוש, והיא נמצאת באריזתה המקורית.
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המקרר/ים ללא הטבה יחויב הצרכן בהתאם לשווי המלא של ה- "מייצר קרח" בסך של 2,250 ₪ כולל מע"מ. .
 • במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .
 • במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר/ים וההטבה בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.
 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. כללי
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה בלבד.
  • מינימום סך כמות המקררים לפעילות: 30 יחידות מכל מוצר(מה הדגמים שיש?).
  • מינימום סך כמות ההטבות לפעילות: 30 יחידות מכשיר לייצור קרח על השיש.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע מהטבות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את ההטבה במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי ההזמנה לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המוצרים וההטבה - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי אלקטרודן סחר בע"מ וכן ע"י קבוצת ח.י בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.