תקנון פעילות שיווק בפרימיירה YESTERDAY של גורניה

תקנון פעילות שיווק בפרימיירה  YESTERDAY  של גורניה

 1. הגדרות:
  • "עורכת הפעילות" : אלקטרודן סחר בע"מ , ח.פ.512193087, מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, הלן: "אלקטרודן " או "גורניה"  או "עורכת הפעילות"
  • "האירוע"- אירוע של ארגון מעצבי הפנים בישראל ומועדון צרכנות ALL CLUB , בו גורניה נותנת חסות חלקית על ערב גבינות ויין וכן הקרנת הסרט YESTERDAY בסינמה סיטי המיועד לאדריכלים ומעצבי פנים.
  • שם הפעילות: " פעילות שיווק בפרימיירה YESTERDAY  של גורניה
  • " תקופת הפעילות" : מיום 25.6 ועד ליום 25.7 חודש?
  • "זכאי להשתתף בפעילות" או "משתתף/ים" – מי שנוכח באירוע הקרנת הסרט YESTERDAY בסינמה סיטי והוזמן באמצעות ארגון מעצבי הפנים ןשגורניה נותני החסות, שמילא את הפרטים שלו (מייל + טלפון + עיסוק + שם ושם משפחה) , שנתן אישור לקבלת דיוור מעורכת הפעילותומי שענה נכונה על 3 שאלות בטופס ההרשמה .
  • "הפעילות":  במהלך האירוע יתבקשו  מעצבי הפנים והאדריכלים למלא את פרטיהם, לאשר דיוור לקבוצת ח.י ולענות על 3 שאלות הקשורות לתחום העיצוב ולגורניה. העונה ננכונה  יזכה  בפרס.
  • "הבחירה בזוכה": שבוע ימים לאחר סיום הפעילות, עורכת הפעילות תתכנס ותערוך רשימה לפי מספרי טלפון של המשתתפים שענו נכונה. מבניהם ייבחר באופן אקראי מספר טלפון אחד שיהיה הזוכה בפרס.
  • "הפרס"- חשיפה במדיה הקשורה לעולם עיצוב הפנים. חשיפה יכול שתהיה כדוגמת כתבה במגזינים או ראיון בתוכנית אירוח או קידום בפייסבוק/ אינסטגרם ובכל מקרה לפי בחירת עורכת הפעילות בכל הקשור באיזו מדיה, במשך החשיפה ובעלות הפרס והכל במימונה  של גורניה.
 1. מקום ומועד קיום הפעילות:

2.1      מקום הפעילות יהיה באירוע עצמו ויתוקשר בניוזלטר שיצא לאחר האירוע למשתתפים. בנוסף, הזכייה תפורסם ברשתות החברתיות של גורניה

2.2      עורכת הפעילות תתכנס כשבוע ימים לאחר סיום ההרשמה לפעילות.

 1. פרסום תוצאות הפעילות :
 • תוצאות הפעילות יפורסמו באמצעות פוסט זכייה בעמוד הפייסבוק הרשמי של המותג ו/או בפייסבוק של עורכת הפעילות ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת הפעילות תחרות תמצא לנכון.
 • בפרסום הזוכה יתויג. הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של הזוכה במתנה
 • עורכת הפעילות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לכלול בפרסומי תוצאות הפעילות גם פרטים נוספים על הזוכה בפרס, לרבות תמונתו הזוכה
 1. שיטת הזכייה:
 • עורכת הפעילות תנפיק דוח אקסל בו יופיעו כל המשתתפים שמילאו את כל פרטיהם ואישרו לשלוח דיוור ישיר וגם ענו נכונה על השאלות שיוצגו בפניהם לפי מספרי טלפון של המשתתפים לעיל. לאחר מכן עורכת הפעילות תבחר מהרשימה  מספר בצורה אקראית וזה הזוכה שיבחר.
 1. קבלת ההטבה  
 • לאחר הזכייה תיצור קשר עורכת הפעילות בטלפון לפי המספר שנמסר לה ע"י הזוכה, לאחר שעורכת הפעילות תזהה את המשתתף שזכה כי הוא עונה על כל הקריטריונים להשתתפות בפעילות, היא תפרסם את הזכייה ובכלל זה את שם הזוכה ו/או תמונתם ו/או כתובתם ו/או כל פרט שתמצא לנכון לפרסם בעיתונות ו/או בכל מדיה. הזוכה ימסור לעורכת הפעילות את מלוא הנתונים. הפרס יינתן לזוכה בתיאום מול המדיה בה נבחר לקדם אותו על חשבון גורניה ובאישור שלו . תיאום וקידום המדיה יבוצע על ידי מנהלת הפעילות וצד ג של המדיה . פרסום פלטפורמת הקידום בו הזוכה יפורסם יינתן עד סוף שנת 2019
 • קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום, או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
 • לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף.
 1. כללי
  • לא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת הפעילות בדבר עמידתם של הזוכים בתנאים שיזכו אותם בפרס אינה נכונה.
  • בפעילות לא ישתתפו עורכת הפעילות מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיה (בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
  • המשתתפים בפעילות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר הקשור בפעילות במישרין ו/או בעקיפין, לרבות טענה ו/או תביעה בגין נזק כלשהו .
  • לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת הפעילות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
  • ככל שהתעורר אצל עורכת הפעילות חשד, כי הזוכה בפעילות לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בפעילות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולהתכנס בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו.
  • לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת הפעילות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכה אחר במקומו.
  • רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו /או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • הזוכה פוטר את עורכת הפעילות/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.
  • תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת הפעילות בכתובת: hye.co.il