תעודת אחריות לטלוויזיה LG

תעודת אחריות לטלוויזיה LG
לקוח נכבד,
תודה שרכשת מוצר מבית LG שיובא על ידי קבוצת ח.י., היבואנית הרשמית של טלוויזיות LG לישראל. אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר ומהשימוש בו.
תעודת אחריות
מוענקת לך בזאת אחריות לתקופת האחריות (כהגדרתה להלן), עבור טלוויזיה מתוצרת LG, שיובאה על ידנו ואשר פרטיה מופיעים בתעודת אחריות זו להלן, וזאת על פי התנאים המפורטים בתעודת האחריות (להלן "המוצר").
לצורך הקלה על מתן השירות נודה לך אם תמלא את פרטיך ואת פרטי מסך הטלוויזיה באתר האינטרנט של קבוצת ח.י. שכתובתו היא: www.hye.co.il
נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה.
לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון 6683* או באתר האינטרנט www.hye.co.il.
מעבדת ח.י.: ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רח' השרון 10 בניין DSV, קריית שדה התעופה *6683.
תחנות שירות עבור השלטים
קרית שמונה: אזה"ת קואופ גליל עליון 04-6944191 | חיפה: חלוצי התעשיה 94 א' סמוך לק. אתא 04-8415094 | תל אביב: ראול וולנברג 32 רמת החייל 03-5658473 | כפר סבא: התע"ש 11 09-7410980 | נתניה: קומפיוטרלייט הבונים 24 אזה"ת פולג 09-8856114 | לוד: ישראל זמורה 3 03-5658392 | ירושלים: האומן 28 אזה"ת תלפיות 02-6783594 | אשדוד: התקשורת 6 אזה"ת הקלה 08-8532152 | באר שבע: הפועלים 19 עמק שרה 08-6277824 | אילת: הדייג 21 08-6332390.

הגדרות ופרשנות
למונחים הבאים תהא המשמעות המובאת לצדם:
1. "המוצר" - הטלוויזיה מתוצרת LG, כמפורט בתעודה זו. המונח "מוצר" אינו כולל מתקני קיר ו/או כבלים ו/או כל אביזר חיצוני אשר מתחבר למוצר .
2. "תקופת האחריות" -– 12 חודשים ממועד מסירת המוצר לידיך ועל פי דין.
3. "קלקול" - ליקוי, פגם או קלקול.
4. "תחנת שירות" - אחת מתחנות השירות המפורטות בתעודה זו.
5. "הוראות השימוש" או "הוראות ההפעלה" – הוראות המופיעות במסמך זה תחת הכותרת "הוראות שימוש", הוראות המצורפות למוצר וכן הוראות המוצגות במוצר עצמו.
6. "הוראות בטיחות" – הוראות המופיעות במסמך זה תחת הכותרת "הוראות בטיחות" וכן הוראות המצורפות למוצר.
7. "היבואן" – ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ.
8. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, נעשה הדבר למטרות נוחות בלבד ויש להתייחס לאמור כאילו נכתב גם בלשון נקבה.
9. כותרות הסעיפים נעשו למטרות התמצאות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשנית כלשהי.

תוקף האחריות
10. אחריות לפי תעודת אחריות זו, תהא בתוקף למשך שנה מיום מסירת המוצר לידיך.
11. האחריות על פי תעודת אחריות זו, תהא בתוקף כל עוד צמודה למוצר תווית הזיהוי המקורית המודבקת עליו. עם הסרת תווית הזיהוי ו/או השחתתה בדרך אחרת, תפקע באופן מידי תוקפה של האחריות על פי תעודת אחריות זו.
12. תעודת אחריות זו ממצה ומפרטת את מלוא חיובי. היבואן כלפיך. מעבר לאמור בתעודת האחריות לא ניתנת לך כל אחריות ו/או הבטחה ו/או מצג בכל הנוגע למוצר.
התחייבויות היבואן לשירות ואחריות בגין המוצר
13. אם יתגלה במוצר קלקול במהלך תקופת האחריות, אנו נתקן את הקלקול או נחליף את המוצר או כל חלק ממנו, על פי שיקול דעתנו, ללא תשלום, בעצמנו או באמצעות אחר מטעמנו. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי (הן של המוצר כולו והן של כל חלק ממנו) לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות לגבי המוצר בכללות. כל תיקון יבוצע בחלקים חדשים ומקוריים ובנוסף ניתן לך פירוט של התיקון שבוצע והחלקים שהוחלפו.
14. מלבד האמור לעיל, אנו נאפשר רכישה (בתשלום) של חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום 7 שנים מיום מסירת המוצר לידיך.
15. היה ומסיבה כלשהי לא נצליח לבצע תיקון כאמור לעיל, נחליף את המוצר במוצר שיהיה חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או לפי בחירתנו, נשיב לך את התמורה ששולמה על ידך עבור המוצר והכל כנגד קבלת המוצר לידינו והעברתו לבעלותנו (כשהוא במצב טוב ותקין - למעט הקלקול - וללא זכויות צד ג' כלשהן).
16. אנו נתקן את המוצר לא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מיום הקריאה, או במועד אחר שיקבע עמך.
17. יובהר כי בגין כל ביקור שייערך במענך בשל קלקול אשר לא ניתנת לגביו אחריות לפי תעודה זו, תחויב בתשלום אשר יקבע בהתאם לשיקול דעתנו ואשר יעודכן מעת לעת.

סייגים להתחייבויותינו על פי תעודת האחריות
18. החיובים המוטלים עלינו על פי כתב אחריות זה, לא יחולו, אם יתברר כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
• נזק מכוון לרבות נזק שנגרם בזדון או ברשלנות;
• כוח עליון;
• שימוש ותחזוקה לא נאותים או שימוש ותחזוקה שלא על פי הוראות השימוש ו/או הוראות הבטיחות;
• נפילה, מכה, תאונה, חבלה , שינוי במספר הסידורי , טיפול במוצר שלא על ידי היבואן או מורשה מטעמו;
• אפליקציות, תוכנות, וירוסים רוגלות;
• מגע עם נוזלים, לחות, חול, אבק, לכלוך, שאריות מזון;
• חשיפה לתנאי טמפרטורה שאינם רגילים במדינה; שינויי מתח ואספקת חשמל בלתי סדירה.
19. בכל אחד מהמקרים לגביהם לא מוטלת עלינו חובת התיקון/ ההחלפה ללא תשלום, כאמור בתעודת אחריות זו, ו/או על פי חוק, אם נחליט לתקן את המוצר, התיקון יבוצע בתשלום.
20. האחריות לא תחול במקרה שיגרם נזק או תקלה למוצר בעת התקנתו שלא ע"י מתקין / טכנאי / מורשה מטעם היבואן.
פטור מאחריות
21. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לנו ו/או לתחנות השירות ו/או לתחנות הממכר ו/או למי מספקינו, משווקינו, עובדינו, מנהלינו או כל אחר הקשור בנו, אחריות כלשהי (בגין אובדן או נזק לנתונים ו/או לחומר כלשהו ו/או לתוכנה), אשר היו שמורים ו/או מותקנים על גבי המוצר.
זכות עיכבון וזכות שלא להחזיר את המוצר
22. בכל מקרה בו נהיה זכאים לקבל תשלום כלשהו ממך, כי אז תהיה שמורה לנו הזכות לעכב תחת ידנו את המוצר עד ביצוע מלוא התשלום.
23. בכל מקרה בו המוצר לא ייאסף על ידך מתחנת השירות או מנקודת הממכר אליה הוא נמסר בתוך 30 ימים ממועד התיקון ולאחר הודעה אשר תישלח אליך בכתב ו/או בכל מקרה בו לא תשלם תשלום כלשהו החל עליך בתוך 30 ימים מהמועד בו נודיע לך על כך, לא נהיה אחראים עוד לשמור את המוצר עבורך.

קרא היטב את הוראות השימוש המפורטות מטה ואת הוראות ההפעלה בחוברת המצורפת למוצר. הקפד על הוראות ההפעלה והשימוש על מנת להאריך את חיי המוצר והפק ממנו את המרב:
הוראות שימוש
1. מומלץ לבצע פתיחה ראשונית של האריזה והתקנה של המוצר ע"י נציג מוסמך של היבואן.
2. יש להשתמש בשומר מסך במקלטי הטלוויזיה
3. יש לאפשר אוורור נאות מכל הצדדים כמתואר בספר הוראות היצרן הפעלה והוראות שימוש.
4. יש לנקות את המסך במטליות אנטיסטאטיות שאינן מכילות אלכוהול, אין לנקות את המוצר בחומרי ניקוי המכילים כימיקלים או עם נייר גס.
5. יש להימנע מלגעת בצג המסך בשל רגישותו הגבוהה .

קרא היטב את הוראות הבטיחות המפורטות להלן והקפד לנהוג על פיהן:
הוראות בטיחות
1. יש להתקין את המוצר בהתאם להוראות הבטיחות המצורפות אליו , לאחר קריאת הוראות השימוש .
2. אין להתקין את המוצר, באזורים לחים או בסמוך למים (מתחת למזגן לדוגמא).
3. אין להכניס עצמים כלשהם אל פתחי האוורור של המוצר.
4. רצוי לא למקם את המוצר במקום בו קיימת סכנת קרינת שמש ישירה או בסמוך למקור חום .
5. לפני הזזת המוצר, נתק אותו ממקור זרם חשמל.
6. אין לחבר את כבל החשמל למקור חשמל פגום.
7. הקפד להשתמש בכבלי החשמל המקוריים אשר סופקו עם המוצר. אין להשתמש בכבל חלופי ללא אישור איש שרות מוסמך. כמו כן, אין להשתמש בכבל חשמלי קרוע, חתוך או פגום.
8. יש להקפיד על חיבור המוצר לשקעי חשמל סטנדרטיים המספקים 50Hz / 220 Volt אליו מותאם המוצר.
9. חובה לחבר את כבל ההארקה של המוצר, באם יש כזה. אין לחבר את ההארקה לכבלי טלפון או צינורות גז.
10. אין לגעת בשקע החשמלי בידיים רטובות.
11. לפני ניקוי המוצר יש לנתקו מזרם החשמל.
12. אין לבצע תיקון במוצר באמצעות גורם שאינו מוסמך על ידי היבואן! אל תנסה לתקן את המוצר בעצמך. במקרה של ניסיון תיקון או פעולת תיקון כלשהי במכשיר ע"י מי שלא הוסמך ע"י היבואן תוסר האחריות. במקרה של תקלה צור קשר עם היבואן בטלפון 6683* או באתר האינטרנט שכתובתו www.hye.co.il
13. אין להשתמש במוצר בסמיכות לאביזרים הגורמים לעיוותים כגון: מגנטים, רמקולים, קו מתח חשמלי, שנאים וכדומה.
14. אחריות נוספת מוגבלת
תקופת האחריות הנוספת המוגבלת הינה למשך 24 חודשים מתום תקופת האחריות על פי דין למוצר.
האחריות הנוספת המוגבלת תינתן כהטבה רק למי שרכש את המוצר אצל משווק מורשה בהתאם לרשימה המופיעה באתר היבואן כפי שתהיה מעת לעת.
לצורך מימוש האחריות הנוספת המוגבלת יש להירשם באתר היבואן בכתובתwww.hye.co.il, תחת כותרת "הרחבת אחריות מסכי LG" ולצרף הוכחת רכישת המוצר אצל משווק מורשה.
היקף האחריות בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת יהיה זהה להיקף האחריות האמור בתעודת האחריות שלמעלה.

להורדת/הדפסת תעודת האחריות - לחצו כאן