תקנון פעילות מקררי HISENSE אוגוסט-אוקטובר 2020

תקנון פעילות מקררי HISENSE  אוגוסט - ספטמבר 2020

חברת סינודן בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק לצרכן שירכוש מקרר מדגםRQ82 אצל משווק מורשה בתקופת הפעילות מסך טלוויזיה של HISENSE בתוספת תשלום של 499 ₪ כולל מע"מ, בכפוף למלאי זמין והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

הגדרות:

"תקופת הפעילות" - החל מיום 09.08.20 עד ליום 10.10.20 או עד לגמר מלאי ההטבה לפי המוקדם מבין השניים.

"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 

"צרכן" – לקוח פרטי, שגילו מעל 18 שנה, אשר ירכוש, בתקופת הפעילות, מקרר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, ממשווק מורשה. 

"מקרר" – מקרר מהדגמים: RQ82WGKI, RQ82BGKI, RQ82SKI

"ההטבה" או "המסך"–מסך טלוויזיה  55" של HISENSE מדגם 55B7400IL בעלות של 499 ₪.

"מהות הפעילות" – צרכן שירכוש מקרר מדגם RQ82 ממשווק מורשה בתקופת הפעילות, יהיה זכאי לקבל מסך טלוויזיה בתוספת תשלום של 499 ₪ כולל מע"מ. -

 תנאים נוספים:

 1. המבצע יחול רק אם אספקת המקרר תבוצע עד ליום 20.10.2020
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה יוקלדו במלואם ובכלל זה יוקלד מסך בתוספת תשלום של 499 ₪ כולל מע"מ וישלם בגינו
 3. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה הכוללת מקרר ומסך באותה ההזמנה – היא לא תהיה מחויבת לספק את המסך, והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.
 4. אספקת המסך והמקרר יהיו באותו מעמד ולאותו מען.
 5. חיוב בגין ההובלה של המקרר והמסך לבית הצרכן:

350 ₪ כולל מע"מ (עד קומה שלישית, הובלה מקומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית יחויב הלקוח בסך 50 ₪ על כל קומה). התשלום ישולם ישירות לחברת ההובלות בזמן האספקה.

 1. חיוב פירוק דלתות המקרר במקרה הצורך 50 ₪ לכל דלת כולל מע"מ .
 2. מחיר ההובלה לא כולל מנוף.
 3. ההטבה כוללת אספקה בלבד בתשלום כאמור בסעיף 5 לעיל, ללא התקנה.
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המקרר ו/או המסך שנרכש במסגרת הפעילות האמורה בתקופה הקבועה בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר ו/או המסך הוחזרו בשלמותם, שכל חלקי המקרר ו/או המסך שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המקרר ללא המסך, יחויב הלקוח בהתאם לשווי המלא של המסך , בסך של 2200 ₪ כולל מע"מ שיקוזזו ממחיר ביטול עסקת המקרר.

במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .

במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר והמסך בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.   

 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. כללי
 • זיכוי או החזרה בגין מסך הטלוויזיה הוא כמוגדר בחוק.
  • מינימום סך כמות מקררים לפעילות: 50 יחידות מכל דגם.
  • מינימום סך כמות מסכים לפעילות: 150 יחידות.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע מסכים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את ההטבה במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי הלקוח לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המקרר - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי סינודן בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • החברה אינה אחראית בשום אופן להטבה ו/או לכל דבר הנובע ו/או קשור בהם, לרבות לתקינותם והצרכן יהיה מנוע מלהעלות כלפיה טענה כלשהי בעניין זה. הצרכן יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענות כלשהן בקשר עם המסך ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות.
 • אחריות למסך ע"י אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (טל' שרות לקוחות: 03-6826500 או 5060*).
 • החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התעש 14 כפר סבא
 • מבצע זה אינו נכלל בכפל מבצעים.