תקנון פעילות נוקיה דור 5

 

תקנון פעילות חודש ניסיון למכשיר Nokia 8.3 5G_מתוצרת NOKIA

במסגרת הפעילות, חברת ח.י. דיגיטל  בע"מ (להלן:"ח.י") מקבוצת ח.י. תציע  ללקוחותיה שירכשו מהמשווקים המורשים, בתקופת הפעילות מכשיר נוקיה מדגם__ Nokia 8.3 5G המיובאים על ידה (להלן: "המוצר") את האפשרות להחזיר את המוצר לאחר שימוש של 30 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

 1. הגדרות:
  • תקופת הפעילות: החל מיום 7/10/20עד ליום 31/10/20 או עד לגמר מלאי  המוצר שבפעילות לפי המוקדם מבין השניים (להלן "תקופת הפעילות").
  • מהות הפעילות: לקוחות זכאים אשר ירכשו בתקופת הפעילות את המוצר מאת המשווקים המורשים, יהיו זכאים להשיב את המוצר לאחר שימוש והכל עד 30 ימים מיום הרכישה.
  • "לקוחות זכאים": לקוחות פרטיים, שגילם מעל 18 שנה, אשר ירכשו, בתקופת הפעילות, את המוצר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, מהמשווקים המורשים ע"י ח.י בלבד ( וישלמו את מלוא התמורה בגין המוצר שבפעילות בעת הרכישה. ניתן למצוא את רשימת המשווקים המורשים באתר קבוצת ח.י בכתובת:hye.co.il  (להלן: "המשווק המורשה").  
  • "המוצר" Nokia 8.3 5G  והכולל מכשיר נייד,  מטען, כבל מטען ואוזניות.
 2. תיאור הפעילות: לקוח זכאי שרכש את המוצר מאת המשווק המורשה ושילם בעדו את מלוא התמורה במהלך תקופת הפעילות, יהיה רשאי להחזירו למשווק המורשה ממנו רכש אותו, בתוך 30 ימים מיום הרכישה בליווי חשבונית רכישה ולקבל השבה מלאה של התמורה ששילם. החזרת המוצר תתאפשר גם אם נעשה בו שימוש ובלבד שכל פריטי המוצר הושבו וביניהם המכשיר, מטען, כבל מכשיר ואוזנית כמו כן, המוצר הושב כשהוא שלם ובאריזתו המקורית, עובד, ללא נזק, שבר, שריטות וכיוצ"ב.
 3.  החזרת המוצר שבמבצע תתאפשר רק אם כל התנאים שלהלן יתקיימו במלואם:   
  • הלקוח הזכאי יודיע בכתב למשווק המורשה על רצונו להחזיר את המוצר בתוך המועדים הקבועים בסעיף 2 לעיל.
  • ככל שיידרש, הלקוח הזכאי ישלח לח.י על פי הנחיותיה העתק מחשבונית הרכישה של המוצר ובה יצוין תאריך הרכישה ופרטי המשווק.
  • הלקוח הזכאי ישיב את המוצר לחנות של המשווק המורשה ממנו רכש את המוצר כשהוא ללא כל נזק .
  • השימוש שנעשה במוצר עד מסירתו למשווק המורשה הינו שימוש רגיל, סביר, בהתאם להוראות השימוש, והמוצר שיוחזר הינו במצב חדש, למעט בלאי שהינו תוצאה של שימוש סביר ורגיל במשך התקופה בה היה המוצר אצל הלקוח הזכאי.
 4. ההחזר
  • התמורה ששולמה על ידי הלקוח הזכאי עבור המוצר תוחזר ללקוח הזכאי ע"י המשווק ממנו רכש הלקוח הזכאי את המוצר בהתאם לנהלים הקיימים אצל המשווק.
  • באחריותו של הלקוח הזכאי לברר מראש את אופן ביצוע ההחזר.
  • ח.י תקבל את המוצר שהוחזר על פי התנאים בתקנון זה, ותזכה את המשווק בגינו. למען הסר ספק, ח.י אינה אחראית לביצוע ההחזר מאת המשווק ללקוח הזכאי, והלקוח הזכאי לא יהיה רשאי להעלות נגדה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 5. תנאים נוספים:
  • מינימום סך כמות המוצר לפעילות: 200 יחידות.
  • ח.י רשאית לבטל את הפעילות ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לשנות את תנאי הפעילות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  • ח.י שומרת לעצמה את הזכות לשלול מלקוח להשתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו לקוח נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי החשבונית לא תקינים.
  • הלקוח הזכאי יהיה מנוע מלטעון כלפי ח.י טענות כלשהן בקשר עם קביעת המשווק בקשר למצב המוצר ו/או החזר התמורה מאת המשווק, ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות ו/או מימושו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים במבצע ו/או בתקנון זה.
  • המחיר לדגם Nokia 8.3 5G הינו 2299 ₪- מחיר מומלץ לצרכן. מחיר סופי יקבע על ידי המשווקים המורשים.

 

 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת המבצע באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.