תקנון מכירה מוקדמת של OLED48C1

19/04/2021

תקנון למכירה מוקדמת של OLED48C1

 1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "ח.י. או החברה") מודיעה בזאת על עריכת מכירה מוקדמת ללקוחות הפרטיים שירכשו את המסך להלן יקבלו הטבה בהתאם לתקנון המפורט להלן. ההשתתפות במכירה המוקדמת כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 2. זכאי להשתתף "במכירה המוקדמת" או "לקוח" או "משתתף"– מי שמלאו לו 18 שנים, ורוכש את המסך לשימושו האישי, פרטי.
 3. "המסך" - טלוויזיה מדגם OLED48C1.
 4. "הפעילות" – כל לקוח שירכוש בתקופת המכירה המוקדמת את המסך מאת המשווקים המורשים יהיה זכאי לקבל את ההטבה, רמקול בלוטוס מדגם PL5.
 5. ההטבה :
 • רמקול בלוטוס – PL5 בשווי כ- 400 ₪. ,
 1. "המשווקים המורשים" – לפי רשימה המופיעה באתר ח.י בכתובת: hye.co.il
 2. תקופת המכירה המוקדמת:

המכירה המוקדמת תחל ב- 22.04.2021 ועד לתאריך 05.05.2021 ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים.

 1. מימוש ההטבה:
 • תקופת מימוש – רכישה ואספקת המסך וההטבה בתקופת המכירה המוקדמת ועד לשלושה חודשים מיום הרכישה.

אופן מימוש ההטבה:

 • על הלקוח להירשם באתר של אחד מהמשווקים המורשים למכירה המוקדמת, שיופיע בפרסום ולבצע רכישה של המסך באתר המשווק המורשה.
 • סייגים למימוש:
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
  • אין כפל מבצעים.
  • אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבה.
  • ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים בתקנון זה.
  • ההטבה תינתן במעמד האספקה של המסך בבית הלקוח בלבד.
 1. מדיניות ביטול

ניתן להחזיר את המסך וההטבה שנרכש במסגרת מכירה מוקדמת זו  ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 • המסך וההטבה הוחזרו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א - 2010.
 • המסך וההטבה הוחזרו בשלמותם, שכל חלקי המסך וההטבה שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתם המקורית.
 • מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת ההטבה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף לאמור בדין.
 1. כללי
  • מינימום יחידות למסך: 100 יחידות.
  • מינימום יחידות להטבה: 100 יחידות.
  • אחריות למסך: שנה + שנתיים.
  • אחריות להטבה – שנה.
 • המחיר הסופי של המסך נקבע ע"י המשווקים המורשים ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה והמסך בלבד.
 • קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המכירה המוקדמת בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המכירה המוקדמת תחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של  חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:         hye.co.il.
 • המכירה המוקדמת לא תחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה ו/או את ההשתתפות במכירה המוקדמת במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את ההטבה ו/או את תנאי המכירה המוקדמת לפי שיקול דעתה בכל עת.
 • האחריות על המסך וההטבה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל אחד מהם.