"תקנון גולשים – פעילות פייסבוק "מארזי פופקורן

תקנון גולשים – פעילות פייסבוק "מארזי פופקורן"

 1. הגדרות:
  • "עורכת הפעילות" : ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ, ח.פ.511119778, מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, להלן: "החברה" או "עורכת הפעילות"
  • שם הפעילות: " פעילות פייסבוק "מארזי פופקורן"
  • "תקופת הפעילות" : מיום 1.10.2020 ועד ליום 14.10.2020
  • "זכאי להשתתף בפעילות" או "משתתף/ים" – מי שמלאו לו 18 שנים, הגיב לפוסט בעמוד הפייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/hy.electronics/ וסיפר לנו כתגובה לפוסט לאיזו סדרה הוא הכי מחכיה שתחזור
  • "הפעילות": המשתתפים  יכתבו לנו כתגובה לפוסט לאיזו סדרה הם הכי מחכים שתחזור, התשובה המפתיעה ביותר תזכה את 5 המשתתפים  במארז צפייה מפנק של פופקורן לכל אחד, במשלוח אליהם הביתה.
  • "הוועדה": 3 ימים לאחר סיום הפעילות, עורכת הפעילות תכנס וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים שידונו ביניהם ויבחרו את 5 הסדרות הכי מפתיעות

"ההטבה": מארז פופקורן – הכולל קרטון ממותג וחבילת פופקורן להכנה במיקרו

 1. מקום ומועד קיום הפעילות:

2.1      במהלך תקופת הפעילות יהיו פרסומים בפייסבוק של עורכת הפעילות המציעים למשתתפים להשתתף בפעילות. הוועדה תתכנס -3 ימים לאחר סיום ההרשמה לפעילות ותבחן את התשובות  שימסרו ע"י הזכאים להשתתף בפעילות. הועדה תבחר את  התגובה/הסדרה המפתיעה ביותר. 5 המשתתפים הראשונים שציינו את שם הסדרה המפתיעה ביותר שנבחרה ע"י הוועדה יזכו בהטבה.

 1. פרסום תוצאות הפעילות :
 • תוצאות הפעילות יפורסמו באמצעות פוסט התשובה המפתיעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של החברה ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת הפעילות תמצא לנכון.
 • בפרסום, מקבל ההטבה יתויג. הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של מקבל ההטבה.

 

 1. הוועדה:
 • עורכת הפעילות מינתה וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים מטעמה.
 • הוועדה תתכנס -3 ימים לאחר סיום הפעילות והורדת האפשרות להצטרף לפעילות.

הוועדה בדיון פתוח תבחר את המשתתף שלדעתה הציג את שם הסדרה הכי מפתיעה שמעוניין שתחזור.

 1. שיטת הזכייה:
 • אפשרות אחת בה יהיה רוב קולות שופטים לתשובה מסוימת, היא תהיה התשובה הזוכה בתשובה המפתיעה.
 • ככל שהוועדה לא תגיע להחלטה משותפת לגבי התשובה המפתיעה אזי שמותיהם של מי שהוועדה בחרה ירשמו על פתקים ושם אחד יוגרל (כל חבר וועדה רשאי לבחור שם אחד בלבד). הפתק שיעלה בגורל, יהיה התשובה הכי מפתיעה שתזכה את 5 המשתתפים הראשונים שרשמו אותה תשובה בהטבה.

                              

 1. קבלת ההטבה
 • קבלת ההטבה לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
 • לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף.
 • הזוכה יקבל את ההטבה לאחר שעודכן ותוייג בפייסבוק. ההטבה תישלח ל-5 הזוכים בתאום מולם. החברה לא מתחייבת מראש על זמן מוגדר לקבלת ההטבה בעקבות המצב בה המדינה נמצאת עקב משבר הקורונה והכל בהתאם להנחיות.

 

 1. כללי
  • הוועדה תידון בדבר עמידתם של הזוכים בתנאים שיזכו אותם בהטבה ולא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת הפעילות אינה נכונה.
  • בפעילות לא ישתתפו עורכת הפעילות מנהליה, שותפיה וכל הקשור בפעילות במישרין ו/או בעקיפין.
  • המשתתפים בפעילות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ..
  • לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת הפעילות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
  • ככל שהתעורר אצל עורכת הפעילות חשד, כי הזוכה בפעילות לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בפעילות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולכנס את הוועדה בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו.
  • לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת הפעילות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכה אחר במקומו.
  • רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו /או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • הזוכה פוטר את עורכת הפעילות/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.

 

 • תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת הפעילות בכתובת: hye.co.il